Návrh na zriadenie a prevádzku karantény a útulku v meste Levice.

 

Obsah:

1. Predslov

2. Analýza problému

3. Spôsob riešenia problému

4. Návrh Občianskeho združenia:

a. prečo ako prevádzkovateľ občianske združenie

b. výber pozemku a forma vlastníctva

c. obce zúčastnené na projekte

d. plány a výstavba zariadenia

e. finančná kalkulácia

f. prevádzka zariadenia

g. prevencia  a spoločenský záber

h. osveta a práca s deťmi a mládežou

i. o navrhovateľovi.

 

 1. Predslov:

Návrh na zriadenie a prevádzkovanie karantény a útulku pre opustené a túlavé zvieratá  je vypracovaný  v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a v súlade s európskymi právnymi normami v oblasti ochrany zvierat.

Predkladaný návrh nepočíta s utrácaním zdravých a životaschopných zvierat okrem iných  dôvodov aj z dôvodu platnej Ústavy SR, kde sa zviera označuje ako vec a na vrátenie stratenej veci má jej majiteľ nárok jeden rok od straty. Návrh naopak predpokladá  humánne zaobchádzanie so  zvieratami, ich odchyt s minimálnym vystavením stresu, umiestnenie do  karantény po dobu kým sa môžu  prejaviť prenosné  ochorenia aj v inkubačnom štádiu infekcie , potom umiestnenie zvierat v útulku a následne adoptovanie do  najvhodnejšieho  prostredia.

2. Analýza problému.

V meste Levice, ako aj v celom okrese je výrazný problém s premnožením spoločenských zvierat, najmä psov a mačiek. Veľa psov sa iba zabehne a pri absencii ich dostatočného  označenia a zberného zariadenia strácajú šancu na návrat k svojmu majiteľovi. V rámci  predkladaného projektu navrhujeme okrem kastrácie a sterilizácie zvierat tiež  nezameniteľné a trvalé označenie všetkých psov v útulku čipom. Toto označenie je akceptované v rámci celej EÚ a okrem možnosti  vrátiť stratené  zviera majiteľovi pomáha tiež predchádzať vyhodeniu nechcených  zvierat  na ulicu, keďže majiteľa zvieraťa možno ľahko identifikovať.

Ďalším problémom je stále viac psov, ktorí sú plachí a nepriblížia sa k človeku. Prináša to viaceré riziká, psov nie je možné dôkladne veterinárne kontrolovať a tak sa medzi nimi môžu šíriť infekčné ochorenia. Zvyšuje sa tiež riziko napadnutia človeka ak sa plachý pes cíti ohrozený.

V meste a okrese Levice neexistuje vhodné zariadenie, ktoré by riešilo daný problém. Najbližšie útulky sú v Nitre, v Zlatých Moravciach, v Nových Zámkoch. Žiaden z nich túlavé psi z iného mesta neprijíma.

3. Spôsob riešenia problému.

Navrhovaný projekt sa opiera v plnej miere o platnú legislatívu, v rámci  ktorej jedinou možnosťou je zriadenie útulku pre opustené a stratené zvieratá.

V rámci  navrhovaného  projektu  ponúkame:

- možnosť vyriešiť problém s túlavými psami a mačkami humánnou a zákonnou cestou

- možnosť pre majiteľov nájsť v zariadení stratené zviera, v prípade identifikácie je majiteľ automaticky kontaktovaný

- karantenizáciu zvierat  v zmysle platného  veterinárneho zákona

- po výstavbe útulku sterilizačný projekt psov a mačiek . V meste sa zredukuje počet nechcených spoločenských zvierat, a tým aj riziko prenosu infekčných ochorení

- ponúkame bezplatne spoluprácu so školami a predškolskými zariadeniami v obci v oblasti vzdelávania o starostlivosti o spoločenské zvieratá, o kynológii a ochrane zvierat

4. Návrh občianskeho združenia

a/. prečo ako prevádzkovateľ občianske združenie:

Naše občianske združenie, ponúka odborné riešenie problému . Členovia OZ sú  občianskymi aktivistami, a majú nielen skúsenosti  s prácou s túlavými a týranými zvieratami, ale aj celoslovenské a medzinárodné  kontakty na podobné združenia, odborníkov a médiá zaoberajúce sa touto  problematikou.  OZ s odchytenými zvieratami zaobchádza humánne, čím sa mesto vyhne ostrej kritike zo strany ochranárov a médií v prípade, že by túlavé  zvieratá boli utrácané.

Čo sa týka výstavby a prevádzky zariadenia, občianske združenie nie je viazané žiadnymi predpismi, smernicami, výberovými konaniami na dodávateľov služieb. Vyberá si najvýhodnejšieho dodávateľa ako na služby, tak i materiál, najlepšieho veterinára, oslovuje širokú vrstvu ľudí v rámci fyzickej pomoci pri výstavbe zariadenia. Oslovuje sponzorských dodávateľov. Riadi celú výstavbu, prevádzku karantény. Finančné náklady na útulkovú časť a zvieratá v nej financuje z finančných zdrojov združenia.

b/.  výber pozemku a forma vlastníctva

Občianske združenie nevlastní žiaden pozemok vhodný na výstavbu zariadenia. S ohľadom na časť projektu pod písmenom d – plány a výstavba zariadenia, by mal mať  pozemok minimálne 6000 m2. V prípade ak nie je možné nájsť a poskytnúť taký pozemok, je možných aj 5000 m2. V prípade menšieho pozemku než 5000 m2 sa budú musieť osvetové akcie odohrávať na inom mieste.

Pozemok by mal byť vzhľadom na plánované aktivity pre verejnosť dostupný autom a vzdialený najviac dva km od zastávky autobusu alebo vlaku.

Zalesnená plocha je výhodou.

OZ sa aktívne podieľa na hľadaní vhodného pozemku, kde už má nejaké návrhy a momentálne jedná s majiteľmi  pozemkov.

c/. obce zúčastnené na projekte

Okres Levice je priveľký na jedno spoločné zariadenie. Preto má občianske združenie záujem do projektu zapojiť mesto Levice a priľahlé obce. Priľahlé obce by sa mali na projekte zúčastňovať finančným preplatením jedného dvoj koterca v úvode budovania projektu – teda v prvej etape. V ďalších etapách budú oslovované o menší finančný príspevok na dobudovanie zariadenia. Občianske združenie im po spustení prevádzky zabezpečí odchyt a umiestnenie túlavých zvierat.

Ostatným obciam, ak prejavia neskôr záujem a potrebu odchytiť a umiestniť zviera do zariadenia, bude vyhovené iba v prípade, že to kapacita zariadenia bude povoľovať, prípadne bude možnosť umiestniť zviera v inom zariadení. V prípade záujmu o spoluprácu zo  strany niektorej obce, OZ ponúkne zmluvu na zriadenie a prevádzku zariadenia aj tejto obci.

d/. plány a výstavba zariadenia

Výstavba zariadenia bude prebiehať v zmysle platnej legislatívy SR. Podmienky na prevádzku karantén a útulkov určuje bližšie  aj Vyhláška 123 / 2008  § 9 a 10.

Výstavba zahŕňa:

a/. oplotenie, prípravné práce – kanalizácia, rozvod vody a elektriky – závisí od pozemku a dostupných inžinierskych sietí. Kanalizácia, voda a elektrika sú podmienky, ktoré vyžaduje zákon.

b/.  objekt v ktorom bude vyšetrovacia miestnosť,  sociálne zariadenie pre zamestnancov, denná miestnosť, šatňa, sklad na krmivo a prevádzková miestnosť

c/.   koterce určené na karanténu novoprijatých zvierat

d/.   koterce určené pre útulkovú časť prevádzky

e/.   stavba s vnútornými kotercami pre psov a mačky  po kastrácii , ktorá sa bude vykonávať v rámci kastračného prevenčného programu.

Na pozemku budú hore uvedené objekty  a výbehy.

Pozemok sa bude deliť na karanténnu časť,  útulkovú časť a časť pre verejnosť, kde budú prebiehať  rôzne akcie zhrnuté v bode g-  osveta a práca s deťmi a mládežou.

Výstavba bude prebiehať v troch etapách rozložených na v súčasnosti bližšie neznámy počet rokov .

etapa – bod a, b, c

etapa – bod d

etapa – bod e

e/. finančná kalkulácia

Zahŕňa financovanie výstavby a financovanie prevádzky.

Financovanie výstavby: na financovaní výstavby v  bode a, b,  c, e  sa bude podieľať mesto, obce zúčastnené na projekte – ich pomoc bližšie špecifikovaná pod písmenom c. Finančná spoluúčasť mesta bude výsledkom ďalších rokovaní a dohôd.

Financovanie kotercov v útulkovej časti , druhá etapa, bod d,  preberá na seba združenie.

Financovanie prevádzky: navrhujeme aby mesto prispievalo na plat a odvody do fondov jedného zamestnanca, ktorý bude od schválenia projektu na všetko dohliadať. OZ si vyhradzuje právo výberu vhodného zamestnanca.

Financovanie psov v útulkovej a karanténnej časti preberá na seba združenie – krmivo, 2x preočkovanie, sterilizácie a kastrácie psov a mačiek, umiestnenie zvierat. Združenie bude tiež financovať náklady na plat a odvody do fondov druhého zamestnanca. Na základe dohody je možné zamestnať aj občanov na dohodu, brigádnický pomer, VPP a pod., avšak OZ si vyhradzuje právo  výberu  vhodných  zamestnancov na túto  prácu z potenciálnych  uchádzačov.

Občianske združenie pokryje veľkú časť nákladov na výstavbu, prevádzku a akcie pre verejnosť z vlastných zdrojov – 2% z príjmu fyzických a právnických osôb, sponzorské finančné dary zo Slovenska a zahraničia, verejné zbierky, fondy, dotácie, vlastné príjmy. V rámci materiálu a prác osloví firmy, podniky, živnostníkov, zahraničie, v ktorom má kontakty. Na základe nášho  predpokladu  sa tým výrazne znížia celkové  náklady na výstavbu a prevádzku zariadenia.

f/. Prevádzka zariadenia

Prevádzku zariadenia bude riadiť občianske združenie tak, aby zodpovedala veterinárnym, hygienickým  a bezpečnostným  požiadavkám a podmienkam a platnej legislatíve SR.

Odchyt psov v meste Levice zabezpečí nás pracovník s licenciou alebo mesto s mestskou políciou, po zaškolení pracovníkov v odchytávaní túlavých zvierat. Odchyt v obciach, ktoré nemajú políciu a spolupodieľajú sa na projekte, zabezpečí náš pracovník s licenciou.

Školenie pracovníkov na odchyt zabezpečuje  Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach. Zariadenie bude viesť evidenciu všetkých zvierat aj so  zdravotnou dokumentáciou , a tiež evidenciu  výdavkov zariadenia, ktoré budú mesačne spracované a zasielané mestu a zúčastneným obciam.

g/. prevencia a spoločenský záber

V súčasnej situácii je zriadenie uvedeného zariadenia už nutnosťou. Avšak populácia spoločenských zvierat je neúmerne vysoká a ich premnožovanie sa je na vzostupe, preto je potrebná cielená prevencia. Občianske združenie už vo svojich stanovách určilo aj tento bod svojho smerovania a chce rozbehnúť účinný a adresný kastračný program. Týka sa všetkých  odchytených  zvierat  v zariadení a tiež voľne žijúcich mačiek, ktoré sa po vykastrovaní vrátia do svojho pôvodného teritória, čím tam nepustia nové, nevykastrované mačky. Mačky choré budú veterinárne preliečené  a umiestnené do náhradných domovov. Kastrované mačky budú označené odstrihnutím kúska ucha, v celkovej narkóze , čo sa bežne používa ako nezameniteľné označenie vykastrovaných mačiek.

V rámci prevencie budú oslovené základné a stredné školy, ktorým budú ponúknuté prednášky a videoprojekcie humánnej výchovy na vyučovanie, ktoré  sú schválené ministerstvom školstva. U mnohých žiakov a študentov už evidujeme záujem o problematiku nechcených  zvierat a plánujeme tento  záujem naďalej rozvíjať.

V meste, aj v obciach bude združenie organizovať prednášky a stretnutia, na ktorých bude vysvetľovať výhody kastrácie zvierat. Dohodne so spolupracujúcim veterinárom kastračné akcie za výhodné ceny pre občanov.

Za pomoci regionálnych médií bude oslovovaná verejnosť rôznymi akciami v rámci prevencie.

Zariadenie pre nechcené, túlavé a stratené zvieratá má široký spoločenský záber. Mesto odstráni riziko prenosu infekčných chorôb zo zvierat na ľudí a najmä deti (výkali v pieskoviskách), riziko napadnutia  psími svorkami, riziko dopravných nehôd zapríčinenými prekážkou na ceste akou túlavý pes bezpochyby je. Kastrácie a podchytenie túlavých mačiek prinesú o pár rokov ich vymiznutie z ulíc, sídlisk a pieskovísk, čím sa nesporne zvýši hygiena v rámci mesta.

Eliminuje sa tiež riziko prenosu  nákazlivých  ochorení na iné spoločenské, hospodárske a poľovné zvieratá (besnota, a iné).

V prípade, že sa podarí nájsť vhodný pozemok, združenie jednu jeho časť využije na prácu s verejnosťou. Vytvorí zelený mini park s lavičkami, stromami, jazierkom, výbehmi pre psov a mačky. Namiesto posedávania mládeže v baroch jej ponúkneme inú alternatívu. Minipark by sa stal hojne navštevovaný celými rodinami a bol by skvelou prezentáciou mesta. Návštevníci by si brali na venčenie psíkov z útulku a vznikali by putá medzi psami a ľuďmi. Tieto putá sú najrýchlejší spôsob umiestnenia psov do nových rodín, ako je to zrejmé z praxe v iných útulkoch, kde chodia ľudia pravidelne venčiť.

OZ plánuje vybudovať aj hotel pre psov, kde si ľudia donesú svojich psíkov, keď idú na dovolenku a nemôžu si ich zobrať so sebou. Z čoho bude mať aj príjem financií na vedenie zariadenia.

Podmienkou na takýto park je dostatočne veľký pozemok.  Preto je výber pozemku dôležitý. Nemusí byť na lukratívnom mieste, lukratívnym – pre verejnosť ho vieme vytvoriť.

Zariadenie bude separovať  vzniknutý  odpad a svojimi aktivitami v rámci  možností dbať  na ochranu životného  prostredia v najvyššej možnej miere.

e/. osveta

OZ plánuje prednášky na školách na  témy spojené s výchovou, výživou a zdravím psa + rady a odpovede na konkrétne otázky poslucháčov v diskusii po prednáške, návštevy domov dôchodcov, návštevy detských domovov, ústavov s handicapovanými deťmi.

Zabezpečíme kynológa na kynologický výcvik pre záujemcov, ktorí si adoptovali psa z útulku za zvýhodnených podmienok. Toto prinesie osoh aj deťom a mládeži, ktorí nemajú psa a získajú tým možnosť tráviť zmysluplne voľný čas a zároveň to prinesie osoh aj psom z útulku, ktoré týmto budú mať lepšie uplatnenie v rodinách a budú mať väčšiu šancu na adopciu. Pri tejto práci sa zistia aj povahové vlastnosti psov a ľahšie sa určí pre nich nový majiteľ.

Športové vyžitie: psíky sa môžu trénovať aj na agility. Vďaka možnostiam, ktoré máme, môžu deti nastúpiť aj do rôznych súťaží – v rámci republiky, no aj v zahraničí, a tak premeniť svoje ambície na úspech. Naučia sa zdravej súťaživosti a zároveň aj starostlivosti a zodpovednosti za zverené zviera.

5. O navrhovateľovi

Občianske združenie, ktoré predkladá návrh, je  združenie, ktoré vzniklo ako reakcia občanov na konkrétny problém a potrebu  založenia útulku pre zvieratá v Leviciach.

Členovia OZ mnoho  rokov aktívne odchytávajú túlavé psi  a mačky v meste, poskytujú im veterinárne ošetrenie, dočasnú opateru a umiestňujú ich  do  nových  domovov. Len od decembra 2010 do konca Júna 2011 bolo takto z ulíc mesta a okolitých  dedín odstránených približne 50 psov a mačiek. Odchytené zvieratá  sú  riadne zdokumentované. Vykonávame tiež monitoring zvierat, ktoré  zatiaľ nie sú odchytené, sledujeme ich zdravotný stav ,  správanie a možnosť  nežiadúceho  množenia, a tomuto  prispôsobujeme odchytovú činnosť. Členovia OZ túto  prácu  vykonávajú na vlastné náklady, a v rámci  vlastného voľného času. O odchytených  zvieratách, ako aj o plánoch, akciách  a aktivitách  OZ informujeme svojich  sympatizantov a verejnosť prostredníctvom internetu, najmä sociálnych  sietí.

Naše združenie má pred sebou veľa cieľov, z ktorých najväčšou prioritou je založenie útulku a nemenej dôležitou je aj osvetová činnosť. Naše ciele sú špecifikované v stanovách nášho združenia:

Čl. 2: Poslanie a ciele združenia

2.1. OZ Šťastný Domov – Happy House je dobrovoľná, nezisková, nepolitická, nenáboženská, ekologická organizácia pre ochranu zvierat a všetkého života na Zemi, združujúca ľudí sympatizujúcich s jej myšlienkami.

2.2 Hlavným cieľom organizácie je :

-ochrana zvierat pred ich utrpením, stresom a týraním

-očkovací program psov proti nákazlivým chorobám

-kontrola populácie psov a mačiek

-denne ochraňovať zdravie občanov tým, že ihneď izoluje túlavé, agresívne a choré zvieratá z ulice, ktoré umiestňuje do príslušných zariadení

-riešenie problematiky túlavých psov

-spolupracovať s deťmi z detských domovou

-výchova detí a mládeže k ochrane prírody

-poskytovať zmysluplné trávenie voľného času

-integrovať handicapované deti a mládež medzi zdravé deti a mládež

-podporovať zdravý životný štýl detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých

-poskytovať súčinnosť orgánom štátnej správy a samosprávy pri plnení ich úloh na úseku ochrany životného prostredia a napomáhať k zlepšovaniu životného prostredia.

 

OZ Šťastný Domov – Happy House:

Branislav Jurok

Ing. Hana Drappanová

Ing. Peter Gregor

Renáta Gregorová

Zuzana Turčanova

Mária Viteková

Erika Kováčova

 

OZ má tiež množstvo  aktívnych  dobrovoľníkov a sympatizantov.

 

Email: stastnydomov@gmail.com

 

Telefon: 0911 666 266

 

 

Príloha:

Predbežný rozpočet karanténnej časti zariadenia, ktorá je podľa návrhu financovaná obcami:

Počet kotercov : 10 a viac (max. 3 psi  v koterci)

Výstavba  1 koterca : cca 400 Eur (cena zahŕňa pevný betónový základ, oplotenie, zateplenú búdu pre 3 psov a vnútorné vybavenie koterca)-možné zníženie nákladov pri  oslovení sponzorov, dobrovoľníkov,…

Cena za očkovanie, predbežná vet. prehliadka : cca 15 Eur/pes, možné zníženie ceny na základe dohody s vet. lekárom

Krmivo:  cca 10-20 Eur mesačne/pes, možné zníženie pri  predpoklade spoluúčasti oslovených sponzorov

Dezinfekcia: 5 Eur mesiac/koterec

Čipovanie: cca 20 Eur/pes (možné zníženie ceny na základe dohody s vet. lekárom)

Rozpočet nezahŕňa náklady na výstavbu samotného  zariadenia, vybudovanie inžinierskych  sietí, oplotenia a prevádzkovej miestnosti, nakoľko lokalita zariadenia zatiaľ nebola určená a nemožno predpokladať, čo  z uvedeného  je potrebné vybudovať  a akým spôsobom. V prípade, že by sa podarilo získať pozemok s budovou, jej úprava by bola pravdepodobne výrazne lacnejšia ako výstavba nového  objektu.

Kontakt

OZ Šťastný domov Poštová adresa:
Krížny vrch 24
93405 Levice

Útulok sa nachádza:
Za pekárňou
pri strelnici.
Tel:
Broňa 0940 388 146
Janka 0948 330 815
Zuzka 0907 601 874
Marry 0908 583 078
Braňo 0911 666 266

Číslo účtu:
0223976502/0900
IBAN: SK0509000000000223976502
SWIFT/BIC - GIBASKBX
IČO:42206553
DIČ:2023517177
stastnydomov@gmail.com